RSS
A A A
SmodBIP

Dyrektor


     

                 mgr Andrzej Skórski

Kontakt:

Zespół Szkół w Brzanie

Telefon: 18 351 40 48

E – mail: andre32@wp.pl

Niełatwo wymienić wszystkie zadania dyrektora szkoły. Ich rejestr jest bardzo obszerny. Obowiązki dyrektora wynikają z Ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela i wielu rozporządzeń.

Szkołą kieruje dyrektor, który jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej. Dyrektor sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą uczącą się w szkole.
                                                                                                                Art. 7 ust. 1 Karty Nauczyciela

Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest w szczególności za:


1) dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły;
2) realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej i rady szkoły, podjętymi w ramach ich kompetencji stanowiących, oraz zarządzeniami organów nadzorujących szkołę;
3) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów i wychowanków;
4) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym;
5) zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych;
6) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.

Dyrektor szkoły  w szczególności:


1) kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
2) sprawuje nadzór pedagogiczny (...),
3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
4) realizuje uchwały rady szkoły  oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,
5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę szkoły  i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,
6) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,
7) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,
8) odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu i egzaminów (...), przeprowadzanych w szkole,
9) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.Opublikował: Andrzej Skórski
Publikacja dnia: 23.09.2013
Podpisał: Andrzej Skórski
Dokument z dnia: 10.11.2011
Dokument oglądany razy: 1 304