RSS
A A A
SmodBIP

Rada Pedagogiczna

Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia i wychowania.

Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1. przygotowanie projektu statutu szkoły bądź projektu jego zmian oraz jego zatwierdzenie po zaopiniowaniu przez radę rodziców,
2. zatwierdzenie planów pracy szkoły,
3. zatwierdzanie wyników klasyfikowania i promowania uczniów,
4. ustalanie szczegółowych kryteriów ocen z zachowania uczniów oraz trybu odwoławczego od tych ocen,
5. wyrażanie zgody na egzaminy klasyfikacyjne z przyczyn nieusprawiedliwionych,
6. uchwalanie warunkowej promocji ucznia,
7. ustalenie warunków i zasad przyznawania wyróżnień uczniom klas,
8. zatwierdzanie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole po zaopiniowaniu ich przez radę rodziców,
9. ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
10. uchwalenie, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników składających się z nie więcej niż trzech podręczników dla danych zajęć obowiązujących przez trzy lata szkolne, biorąc pod uwagę możliwości uczniów, a w przypadku podręcznika - również przystosowanie dydaktyczne i językowe podręcznika do możliwości uczniów, wysoką jakość wykonania podręcznika, umożliwiającą korzystanie z niego przez kilka lat,
11. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek nauczyciela lub Rady Rodziców, dokonanie zmian w szkolnym zestawie podręczników, z tym, że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.

Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1. organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
2. plan finansowy szkoły,
3. przydział godzin nauczania i innych czynności dla nauczycieli,
4. propozycje dyrektora szkoły dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w szkole,
5. wnioski o zezwolenie na indywidualny tok nauki ucznia,
6. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
7. propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.Opublikował: Andrzej Skórski
Publikacja dnia: 23.09.2013
Podpisał: Andrzej Skórski
Dokument z dnia: 14.11.2011
Dokument oglądany razy: 1 329